Τετάρτη , 8 Φεβρουαρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

Έρανος Αγάπης από την Μητρόπολη Φθιώτιδας

Με εγκύκλιο του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών μας ενημερώνει για τον Έρανο Αγάπης 2021.

Η Μητρόπολη Φθιώτιδας με τις ποικίλες δράσεις της,  περισσότερο την τρέχουσα δύσκολη περίοδο,  βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους της Φθιώτιδας και ειδικά σε όσους έχουν ανάγκη.

Δείτε εδώ  για το Αποθετήριο της Αγάπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2021

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἡ περίοδος, τήν ὁποία διανύουμε ἀπό τήν ἀρχή τοῦ 2020, λόγῳ τῆς πανδη­μίας καί τῶν περιορισμῶν, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὑπεβλήθησαν, μᾶς δη­μιούργη­σαν ση­μαντι­κές δυσκολίες, στήν ἄσκηση τοῦ λατρευτικοῦ, ποιμαντικοῦ καί κοι­νωνικοῦ μας ἔργου.

Ὅμως, ὅπως τό ἔργο τῆς προσευχῆς ἀσκεῖται «ἀδιαλείπτως», ἀνεξαρτή­τως συ­­νθηκῶν, ἔτσι καί τό ἔργο τῆς Ἀγάπης δέν μπορεῖ νά ἀνασταλεῖ, διότι οἱ συ­νάνθρω­ποι μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐμπερίστατοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη, οἱ εὐπα­θεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ, οἱ ἄνθρωποι ποὺ δυσκολεύονται ἀκό­μη καί γιά τά ἀ­ναγκαῖα, οἱ ἀσθενεῖς καί ἀδύναμοι, ἀνα­μέ­νουν βοήθεια, καθώς αὐτές οἱ ἀνά­γκες εἶναι σταθερές καί αὐ­ξά­νο­νται ἰδίως σέ πε­ριόδους κρί­σεων. Καί μάλιστα, σέ συ­ν­θῆκες εἰδικῆς ὑγειο­νο­μι­κῆς κρί­σεως, ἐπι­δει­νώ­νο­νται ὅλες αὐτές οἱ ἀνάγκες, λό­γω τῆς αὐ­τοα­πο­μονώσεως καί τῆς ψυ­χι­κῆς ἐπι­βα­ρύνσεως πού αὐτή προ­κα­λεῖ .

Συνάμα, τά Ἱδρύματά μας, οἱ Μονάδες Φροντίδας Ἡλικιωμένων ἀλλά καί οἱ ἐκπαι­δευτικές μας δομές ἐπιβάλλεται νά λειτουργοῦν καί μάλιστα μέ ὑγειο­νο­μι­κή ἀσφά­­­λεια καί ἀρτιότητα. Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ πορευτήκαμε, ὡς τώρα, χωρίς ἀπώ­­λειες, χωρίς ἀσθενεῖς καί χωρίς θανάτους ἀπό τόν κο­ρωνοϊό σέ καμία δομή τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὅλα αὐτά ἔγιναν μέ πολύ κόπο καί πολύ μόχθο καί μέ σημαντική οἰκο­νο­μι­κή ἐπι­­βάρυνση ἀλλά καί σέ ὅλην αὐτήν τήν περίοδο βρεθήκαμε παντοῦ, σέ ὅλη τήν φθιωτική γῆ, ὑλοποιώντας ἐπισιτιστικά προγράμματα, προγράμματα βοή­θειας καί στήριξης τῶν ἀδυνάτων τηρώντας, φυσικά, πά­ντο­­τε, ὅλα τά ὑγειο­νο­μι­κά μέτρα καί δέν ἀφήσαμε κανέναν μόνο του στήν πανδη­μία.

Δέν μπορέσαμε, ὅμως, τά περασμένα Χριστούγεννα νά πραγματο­ποιή­σου­με τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος δίνει τή δυνατότητα σέ ὅλους μας, σέ ἄλλον μέ τή μι­κρή καί σέ ἄλλον μέ τήν μεγάλη του δύναμη, νά συμβάλλει, ὥστε ἡ ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας, νά μεγαλώνει καί νά συ­μπε­ρι­λαμβά­νει κά­θε ἄνθρω­πο, πού ἔχει ἀνάγκη. Τό προϊόν τοῦ ἐράνου τῆς ἀγάπης εἶναι πη­γή ζωῆς γιά τό ἔργο μας.

Τώρα, λοιπόν, πού αἵρονται οἱ περιορισμοί, πού εἶναι ἐφικτές καί πιό εὔ­κο­­­­λες οἱ μετακινήσεις μας, πού ἔχει ἀνοίξει ἡ ἀγορά, ἀπο­φα­σί­σαμε νά πραγμα­­­το­ποιή­­σουμε τίς προσεχεῖς ἡμέρες, ἀπό 17 ἕως 31 Μαῒου, ἀκο­λου­θώντας τά ἐνδε­δειγμέ­να ὑγειονομικά μέτρα, τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης. Γι΄αὐτό πα­ρακαλῶ ὅλους σας νά τόν στηρίξετε, νά συμμετάσχετε μέ χαρά, διότι ἔτσι θά ἀναπληρώσουμε καί ὅσα δέν μπορέσαμε νά προσφέρουμε τά Χριστούγεν­να, τό Πάσχα καί σέ ἄλλες περιπτώσεις, ἀλλά καί θά κάνουμε καί καλύτερη προετοι­μασία γιά τή δια­χεί­ριση τῶν ἐπιπτώσεων τῆς πανδημίας, οἱ ὁποῖες, ὅπως φαίνεται, θά εἶναι, δυ­στυ­χῶς, σοβαρές.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων, σᾶς εὐλογῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, ἐκφρά­ζω τήν εὐγνωμοσύνη μου στούς ἐθελοντές καί τίς ἐθελόντριες τῆς ἀγά­πης καί θέ­λω νά σᾶς θυμίσω, ὅτι τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, ποτέ δέν εἶναι ἔργα ἑνός ἤ λί­γων, ἀλ­λά εἶναι ἔργα ὅλων.

Ὅλοι μαζί λοιπόν στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης!

Εὐλογημένα μου παιδιά, Χριστὸς Ἀνέστη!

Βοήθησε καί ἐσύ νά μεγαλώσει ἡ ἀγκαλιά μας!

 

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Φθιώτιδος Συμεὼν

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Πολιτική εκδήλωση του ΚΚΕ στην Άμφισσα με ομιλία Κ. Παρασκευά

Το γραφείο τύπου της Τ.Ε. Φωκίδας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 15/2/2023 και ώρα 6:30μμ, στην …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *