Τετάρτη , 30 Νοεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Παζάρι Αμφίκλειας για 5 ημέρες – Αναλυτικές πληροφορίες

Η φετινή Εμποροπανήγυρη Αμφίκλειας θα διαρκέσει πέντε  ημέρες

Συγκεκριμένα το Παζάρι της Αμφίκλειας από την Κυριακή 18 μέχρι και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Σχετικά με την λειτουργία του Παζαριού:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

συμμετοχής στην ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ που θα διαρκέσει πέντε (5) ημέρες, από
την Κυριακή 18 μέχρι και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας, στο πλαίσιο διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης Αμφίκλειας
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στο Δήμο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής
το αργότερο μέχρι και την 16 η Σεπτεμβρίου 2022, με τους εξής τρόπους:
• Στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας (Αμφίκλειας και Κάτω Τιθορέας)
• Ηλεκτρονικά στo e-mail: info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Δικαιούχοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Αμφίκλειας έχουν όσοι πωλητές πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας. Για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη οι πωλητές λαμβάνουν εγκρίσεις συμμετοχής από το Δήμο ΑμφίκλειαςΕλάτειας, η ισχύς των οποίων είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης
Αμφίκλειας και χορηγούνται στους δικαιούχους με κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων Αιτήσεων Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής για συγκεκριμένη θέση. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης των εγκρίσεων συμμετοχής παραμείνουν αδιάθετες θέσεις δύναται να υποβληθούν νέες αιτήσεις για την κάλυψη αυτών.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής αφορούν:
 Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.
 Σε ποσοστό 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα
προϊόντα.
 Σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα
επιτρεπόμενα στις αγορές του ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/Α’).
Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αδειούχους των δύο τελευταίων κατηγοριών ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της πρώτης κατηγορίας.
Επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στην
εμποροπανήγυρη.
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο του ν.4497/17 θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη και υπολογίζονται στο ποσοστό της πρώτης περίπτωσης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία αναφέρονται αναλυτικά και στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
συμμετοχής είναι τα εξής:
α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής (χορηγείται από το Δήμο),
β) Άδεια υπαίθριου εμπορίου (λαϊκής αγοράς, στάσιμου εμπορίου, πλανόδιου εμπορίου, κλπ) ή βεβαίωση
της παραγράφου 3 του ν.4497/17 (βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας),
γ) Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων,
δ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι 2 όψεις) ή Διαβατηρίου,
ε) Άδεια διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς),
στ) Δημοτική ενημερότητα,
ζ) Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή μοριακό test 24 ώρες πριν,
η) Αντίστοιχη άδεια καθώς και βεβαίωση καταλληλόλητας από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία
(προκειμένου για κινητές καντίνες, φορητές ψησταριές, συσκευές λουκουμάδων, κλπ).

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία
χορήγησης των αδειών.

Ο ενδιαφερόμενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του παραπάνω από μια αίτηση θα
αποκλείεται αμέσως.

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού πίνακα “ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ” της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής, διαφορετικά απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, ή συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου.

Πωλούμενα είδη
Τα είδη τα οποία θα μπορούν να πωλούνται στους χώρους της ης εμποροπανήγυρης, θα είναι αυτά που
προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας.

Κανόνες καθαριότητας
Οι κάτοχοι έγκρισης συμμετοχής είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα του χώρου ευθύνης τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας.

Γενικές διατάξεις
1. Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης Αμφίκλειας θα εφαρμοσθούν πλήρως τα μέτρα που προβλέπονται
στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 (ΦΕΚ 3891/23.07.2022 τεύχος Β’),“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,…….” κοινής υπουργικής απόφασης, ή οποιασδήποτε νεότερης ισχύει τότε. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών από οποιονδήποτε συμμετέχοντα στην εμποροπανήγυρη, ο Δήμος δύναται να ανακαλέσει την έγκριση συμμετοχής του και να λάβει κάθε μέτρο που θα κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της.

2. Σε περίπτωση μη τέλεσης της εμποροπανήγυρης Αμφίκλειας για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19, ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για την
τυχόν οικονομική ζημία (θετική ή αποθετική) όσων δήλωσαν συμμετοχή.

3. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Αμφίκλειας, μετά την έναρξή της, για τους ίδιους ως άνω λόγους, ο Δήμος δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν θα έχει υποχρέωση έναντι των
κατόχων έγκρισης συμμετοχής να τους καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση ή να τους επιστρέψει
καταβληθέντα χρηματικά ποσά.

4. Περαιτέρω, ισχύει το σύνολο των γενικών διατάξεων του άρθρου 9 του Κανονισμού λειτουργίας
εμποροπανηγύρεων Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας. Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
Με την αριθμ. 53/2022 (ΑΔΑ: 60ΠΛΩΨΚ-ΜΙΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, καθορίστηκε για το έτος 2022 το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καθώς και το κόστος μίσθωσης και ηλεκτροφωτισμού των παραπηγμάτων. Βάσει της απόφασης αυτής το κόστος των πωλητών για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη Αμφίκλειας διαμορφώνεται ανά παράπηγμα ως εξής:

Κέντρο (Πλ. 25ης Μαρτίου)  Ανατολικά  &  Δυτικά
Μεσαία του Κέντρου Ακραία (2)
Τέλος κατάληψης 100,00 € 150,00 € 70,00 €
Μίσθωση παραπήγματος (3Χ3) μ. 50,00 € 50,00€ 50,00 €
Ηλεκτροφωτισμός παραπήγματος 25,00 € 25,00 € 25,00 €
Συνολικό κόστος 175,00€ 225,00€ 145,00€

Η παράδοση των εγκρίσεων συμμετοχής στους δικαιούχους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη θα
γίνεται μετά την εφάπαξ εξόφληση του συνόλου των αναλογούντων τελών. Όσοι δεν καταβάλλουν αυτά
θα αποκλείονται της συμμετοχής τους στην εμποροπανήγυρη.
Επιστροφή των αναλογούντων τελών που καταβλήθηκαν δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που η ανάκληση αδείας γίνεται κατόπιν δήλωσης του δικαιούχου, πλην της περίπτωσης που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας είναι αδύνατη η συμμετοχή γεγονός που αποδεικνύεται με νομιμοποιητικά έγγραφα.

Έκπτωση στο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
Στους εμπόρους-εκθέτες που είναι Α.Μ.Ε.Α. να γίνεται έκπτωση 40% και σε πολύτεκνους 20% επί των τιμών που θα καθορισθούν, και στους εμπόρους-εκθέτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου ΑμφίκλειαςΕλάτειας να γίνεται έκπτωση 50%. Σημείωση: Η έκπτωση αφορά μόνο το τέλος κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας
(αριθμ. 110/2018, ΑΔΑ: 7ΔΓΡΩΨΚ-7ΤΓ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
Έντυπα Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής καθώς και του ανωτέρω Κανονισμού διατίθενται στα
Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας (Αμφίκλειας και Κάτω Τιθορέας), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου: (www.dimos-amfiklias-elatias.gr).

Τηλ. Επικοινωνίας: 15584 , 2234350307, 2234350105.

 

Η Δήμαρχος
Αθανασία Πλ. Στιβακτή

*φωτογραφία αρχείου

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

ΚΚΕ: Αναβάλλεται η επίσκεψη του Δ. Κουτσούμπα στο Νοσοκομείο Λαμίας

Η Τ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ του Κ.Κ.Ε. μας ενημέρωσε ότι αναβλήθηκε η  30/11/2022 επίσκεψη του Δ. Κουτσούμπα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *